Παρακαλώ συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.

Προσοχή: Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με έδρα την Αθήνα και όλους τους φοιτητές των Τμημάτων ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Καρπενήσι), ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (Θήβα) και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Άµφισσα).

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται κωδικός χρήστη (username) και κωδικός πρόσβασης (password), τους οποίους μπορείτε να πάρετε από τη γραμματεία του τμήματος σας.

Έλεγχος Εγκυρότητας Πιστοποιητικών

Με τη χρήση του μηχανισμού ελέγχου εγκυρότητας ο αποδέκτης μπορεί να επαληθεύσει ένα εκτυπωμένο ή/και ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, που έχει παραχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Προπτυχιακών Σπουδών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο αποδέκτης του πιστοποιητικού εισάγει τον «Αρ. Αίτησης», τον «Αρ. Μητρώου Φοιτητή» και την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού και αντιπαραθέτει το παραγόμενο πιστοποιητικό με αυτό που έχει στην κατοχή του.